VAANAA LONGEVITY CENTER

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ให้ความสำคัญในการดูแลคุณและคนในครอบครัว ให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง

SHOW SERVICE

Regenerative Medicine and Longevity Clinic

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ให้ความสำคัญในการดูแลคุณและคนในครอบครัว ให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และปราศจากโรคภัยต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในการวิเคราะห์สุขภาพแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ใช้แนวทางการรักษาแบบบูรณาการเพื่อการรักษาแบบองค์รวม จนไปถึงระดับการทำงานของอนุภาคเซลล์ต่างๆเพื่อลดระดับความเสื่อม ป้องกันความเสื่อม จึงทำให้ทุกท่านมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยในแต่ละช่วงวัย

การจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมัน (Adipose Saving Program)

กระบวนการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) ด้วยไขมันของตนเอง จึงเป็นแหล่งสำคัญของเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่ทดแทนเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เช่น ทดแทนเซลล์กระดูก, เซลล์กล้ามเนื้อ ช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของเซลล์ ทำให้อวัยวะนั้นๆสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ อีกทั้งยังลดค่าการอักเสบในร่างกายทุกระบบการทำงาน ฟื้นฟูระบบหลอดเลือดในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและสารอาหารระดับเซลล์ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การนำไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายโดยที่เซลล์ไม่บอบช้ำและมีความสมบูรณ์ของไขมัน จึงเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมาก โดยทีมแพทย์ ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการดูดไขมัน รวมทั้งเทคโนโลยีทันสมัยในการดูดไขมัน ที่ทำให้บาดเจ็บน้อย แผลเล็ก ผิวเรียบเนียน ได้ไขมันมาก ตลอดจนห้องผ่าตัดมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทำให้ได้ไขมันที่มีสภาพและโครงสร้างสมบูรณ์ มีองค์ประกอบของเซลล์อยู่ครบถ้วน ทำให้เมื่อนำมาสกัดเป็นสเต็มเซลล์ จะได้ จำนวน
mesenchymal stem cells จำนวนมาก

Regenerative Medicine and Longevity Clinic

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ให้ความสำคัญในการดูแลคุณและคนในครอบครัว ให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และปราศจากโรคภัยต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในการวิเคราะห์สุขภาพแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ใช้แนวทางการรักษาแบบบูรณาการเพื่อการรักษาแบบองค์รวม จนไปถึงระดับการทำงานของอนุภาคเซลล์ต่างๆเพื่อลดระดับความเสื่อม ป้องกันความเสื่อม จึงทำให้ทุกท่านมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยในแต่ละช่วงวัย

การจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมัน (Adipose Saving Program)

กระบวนการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) ด้วยไขมันของตนเอง จึงเป็นแหล่งสำคัญของเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่ทดแทนเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เช่น ทดแทนเซลล์กระดูก, เซลล์กล้ามเนื้อ ช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของเซลล์ ทำให้อวัยวะนั้นๆสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ อีกทั้งยังลดค่าการอักเสบในร่างกายทุกระบบการทำงาน ฟื้นฟูระบบหลอดเลือดในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและสารอาหารระดับเซลล์ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การนำไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายโดยที่เซลล์ไม่บอบช้ำและมีความสมบูรณ์ของไขมัน จึงเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมาก โดยทีมแพทย์ ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการดูดไขมัน รวมทั้งเทคโนโลยีทันสมัยในการดูดไขมัน ที่ทำให้บาดเจ็บน้อย แผลเล็ก ผิวเรียบเนียน ได้ไขมันมาก ตลอดจนห้องผ่าตัดมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทำให้ได้ไขมันที่มีสภาพและโครงสร้างสมบูรณ์ มีองค์ประกอบของเซลล์อยู่ครบถ้วน ทำให้เมื่อนำมาสกัดเป็นสเต็มเซลล์ จะได้ จำนวน
mesenchymal stem cells จำนวนมาก

Regenerative Medicine and Longevity Clinic

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ให้ความสำคัญในการดูแลคุณและคนในครอบครัว ให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และปราศจากโรคภัยต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในการวิเคราะห์สุขภาพแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ใช้แนวทางการรักษาแบบบูรณาการเพื่อการรักษาแบบองค์รวม จนไปถึงระดับการทำงานของอนุภาคเซลล์ต่างๆเพื่อลดระดับความเสื่อม ป้องกันความเสื่อม จึงทำให้ทุกท่านมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยในแต่ละช่วงวัย

การจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมัน (Adipose Saving Program)

กระบวนการจัดเก็บ เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) ด้วยไขมันของตนเอง จึงเป็นแหล่งสำคัญของเซลล์ต้นกำเนิดที่ทำหน้าที่ทดแทนเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เช่น ทดแทนเซลล์กระดูก, เซลล์กล้ามเนื้อ ช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของเซลล์ ทำให้อวัยวะนั้นๆสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ อีกทั้งยังลดค่าการอักเสบในร่างกายทุกระบบการทำงาน ฟื้นฟูระบบหลอดเลือดในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและสารอาหารระดับเซลล์ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การนำไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายโดยที่เซลล์ไม่บอบช้ำและมีความสมบูรณ์ของไขมัน จึงเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมาก โดยทีมแพทย์ ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการดูดไขมัน รวมทั้งเทคโนโลยีทันสมัยในการดูดไขมัน ที่ทำให้บาดเจ็บน้อย แผลเล็ก ผิวเรียบเนียน ได้ไขมันมาก ตลอดจนห้องผ่าตัดมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ทำให้ได้ไขมันที่มีสภาพและโครงสร้างสมบูรณ์ มีองค์ประกอบของเซลล์อยู่ครบถ้วน ทำให้เมื่อนำมาสกัดเป็นสเต็มเซลล์ จะได้ จำนวน
mesenchymal stem cells จำนวนมาก

Our Services

ABOUT US

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในปี 2019 ประกอบด้วยห้องตรวจที่ได้มาตรฐานจำนวน 3 ห้อง ห้องรับรองลูกค้า จำนวน 5 ห้อง และ

เอ็กซ์คลุซีฟ เล้าจน์ สำหรับรับรองผู้ติดตาม และเพื่อสันทนาการ วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำและให้การรักษา

อยากให้ทุกท่านสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพในการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ร่วมกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ที่ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เพื่อดูแลทุกท่านมีสุขภาพดีและยืนยาวตลอดไป

ABOUT US

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในปี 2019 ประกอบด้วยห้องตรวจที่ได้มาตรฐานจำนวน 3 ห้อง ห้องรับรองลูกค้า จำนวน 5 ห้อง และ เอ็กซ์คลุซีฟ เล้าจน์ สำหรับรับรองผู้ติดตาม และเพื่อสันทนาการ วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำและให้การรักษา อยากให้ทุกท่านสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพในการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ร่วมกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เพื่อดูแลทุกท่านมีสุขภาพดีและยืนยาวตลอดไป

อ่านต่อ

ABOUT US

        วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในปี 2019 ประกอบด้วยห้องตรวจที่ได้มาตรฐานจำนวน 3 ห้อง ห้องรับรองลูกค้า จำนวน 5 ห้อง และ เอ็กซ์คลุซีฟ เล้าจน์ สำหรับรับรองผู้ติดตาม และเพื่อสันทนาการ วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำและให้การรักษา อยากให้ทุกท่านสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพในการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ร่วมกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เพื่อดูแลทุกท่านมีสุขภาพดีและยืนยาวตลอดไป

อ่านต่อ

Our Patents

Contact us

ติดต่อสอบถามเรา

  Our Patents

  รองรับทุกกิจกรรมสันทการด้วยเอ็กซ์คลุซีฟ เล้าจน์

  Treatment

  Our Patents

  รองรับทุกกิจกรรมสันทการด้วยเอ็กซ์คลุซีฟ เล้าจน์

  Treatment

  Treatment

  Contact us

   Contact us

   ติดต่อสอบถามเรา