About 

ABOUT us

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในปี 2019 ประกอบด้วยห้องตรวจที่ได้มาตรฐานจำนวน 3 ห้อง ห้องรับรองลูกค้า จำนวน 5 ห้อง และ เอ็กซ์คลุซีฟ เล้าจน์ สำหรับรับรองผู้ติดตาม และเพื่อสันทนาการ วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำและให้การรักษา อยากให้ทุกท่านสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพในการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ร่วมกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เพื่อดูแลทุกท่านมีสุขภาพดีและยืนยาวตลอดไป

ABOUT us

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในปี 2019 ประกอบด้วยห้องตรวจที่ได้มาตรฐานจำนวน 3 ห้อง ห้องรับรองลูกค้า จำนวน 5 ห้อง และ เอ็กซ์คลุซีฟ เล้าจน์ สำหรับรับรองผู้ติดตาม และเพื่อสันทนาการ วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำและให้การรักษา อยากให้ทุกท่านสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพในการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ร่วมกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เพื่อดูแลทุกท่านมีสุขภาพดีและยืนยาวตลอดไป

ABOUT us

วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในปี 2019 ประกอบด้วยห้องตรวจที่ได้มาตรฐานจำนวน 3 ห้อง ห้องรับรองลูกค้า จำนวน 5 ห้อง และ เอ็กซ์คลุซีฟ เล้าจน์ สำหรับรับรองผู้ติดตาม และเพื่อสันทนาการ วาณา ลองจีวิตี้ คลินิก มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำและให้การรักษา อยากให้ทุกท่านสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณภาพในการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ร่วมกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ เพื่อดูแลทุกท่านมีสุขภาพดีและยืนยาวตลอดไป